Asia Pacific


เอดีบีส่งเสริมคุณภาพสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ยกระดับการเข้าถึงตลาดโลกจากอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank) หรือ เอดีบี และคณะทำงานด้านเกษตรของประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion หรือ GMS) เปิดงานแสดงสินค้าเกษตรและอาหารตลอดจนสัมนาเชิงนโยบายภายใต้แนวคิดหลัก “Discover GMS: Asia… Source: Asian Development Bank Read More: เอดีบีส่งเสริมคุณภาพสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ยกระดับการเข้าถึงตลาดโลกจากอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง